Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1300W-3 (3 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1300W-3 (3 Đèn)
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 1300W-3 bao gồm: 
– Đèn Flash Hylow He500W (A26000287) : 2 cái
– Đèn Flash Hylow He300W (A26000241) : 1 cái
– Chân đèn Victory 240 
(A26000037) : 2 cái
– Softbox 60-90 cm (A26000081) : 1 cái
– FM Trigger AT04 (A22000004) : 1 cái
– Softbox bát giác 95 
(A26000470) : 1 cái
– Dù phản 1 lớp 33: 1 cái
– Chân tay đèn tóc 240: 1 cái