Chính sách bảo mật của THIẾT BỊ DIGITAL rất quan trọng để đảm bảo sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Dựa trên những điểm mà bạn đã chia sẻ, dưới đây là một số điểm quan trọng trong chính sách bảo mật của THIẾT BỊ DIGITAL:

1. Thu thập thông tin cá nhân:

THIẾT BỊ DIGITAL thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi họ đăng ký dịch vụ. Thông tin này bao gồm tên, số điện thoại, email và thông tin về sản phẩm mua hàng, bao gồm tên sản phẩm, số lượng, thời gian giao nhận hàng, và địa chỉ giao nhận hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân được sử dụng để thực hiện các mục đích liên quan đến mua hàng và dịch vụ tại THIẾT BỊ DIGITAL. Điều này bao gồm gửi đơn đặt hàng, cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, và nhận xét từ khách hàng.

3. Cam kết về bảo mật:

THIẾT BỊ DIGITAL cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ hoặc trao đổi thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Khách hàng có quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ thông qua tài khoản cá nhân tại trang web THIẾT BỊ DIGITAL.

5. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân được lưu trữ trong khoảng thời gian mà khách hàng duy trì tài khoản trên trang web THIẾT BỊ DIGITAL. Trong trường hợp tài khoản bị xóa, thông tin cá nhân có thể được lưu trữ trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm.

6. Liên hệ và Thực thi pháp luật:

Chính sách bảo mật cung cấp thông tin về cách THIẾT BỊ DIGITAL sẽ tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và có thể cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu bởi luật pháp.

7. Sử dụng “Cookie”:

Website sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi thói quen duyệt web và cung cấp sản phẩm liên quan. Người dùng vẫn có thể sử dụng trang web mà không bật cookies, nhưng có thể giới hạn một số tính năng.

Đây là những điểm quan trọng trong chính sách bảo mật của THIẾT BỊ DIGITAL, giúp đảm bảo sự riêng tư và an toàn của thông tin cá nhân của khách hàng.