Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-5 (4 Đèn)

22.500.000

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-5 (4 Đèn)
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2000W-5 (4 Đèn) bao gồm: 
– Đèn Flash Hylow He1000W: 2 cái 
– Đèn Flash Hylow He500W 
(A26000287) : 2 cái 
– Chân đèn Victory 240 (A26000037): 3 cái 
– Chân boom tạ đỏ: 1 cái 
– Softbox 60-90 cm (A26000081): 2 cái 
– Softbox 35 x 140 tổ ong : 1 bộ  
– FM Trigger AT04 (A26000146): 1 cái 
– Banrdoor tổ ong filter màu (A26000184): 1 cái 
– Chóa đèn: 1 cái