Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2400W-2 (3 Đèn)

Tính năng nổi bật
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2400W-2 (3 Đèn)
Bộ Đèn Kit Studio Hylow He 2400W-2 (3 đèn) gồm: 
– Đèn Flash Hylow He1000W: 2 cái
– Đèn Flash Hylow He400W  (A26000242): 1 cái
– Chân đèn Victory 240 (A26000037): 3 cái
– Softbox 60-90 cm (A26000081): 2 cái
– Beauty Disk 40cm (A26000220) : 1 bộ 
– FM Trigger AT04 (A26000146): 1 cái